#22/00 ร่ม 22, 24 นิ้ว ห่วงขาวคละลายดอกหวาน

#22/00 ร่ม 22, 24 นิ้ว ห่วงขาวคละลายดอกหวาน